Cooperativa Integral Catalana

La Cooperativa Integral Catalana és una iniciativa en transició per a la transformació social des de baix, mitjançant l’autogestió, l’autoorganització i el treball en xarxa.

Principis generals

Transformació Social

 • Interès pel bé comú i importància d’estar bé amb un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir la utopía en realitat.
 • Relació directa entre l’acció pràctica i la seva teorizació.
 • Cooperativa inclusiva y enXARXAdora per tota la societat.

Societat

 • Equitat i justicia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorrealizació i suport mutu.
 • Compromis i autoavaluació.
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

Economia

 • Atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès i cadascun aportant segons les seves possibilitats.
 • La moneda és un sistema de mesura d’intercanvi entre les persones a la comunitat, excloent l’acumulació com a objectiu.
 • Es promouran altres formes no monetàries d’intercanvi: economia gratuïta, bescanvi directe, economia comunitària.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productors i consumidors: la cooperativa orientarà a fer el càlcul de preus justos sobre la base dels seus costos, les seves necessitats i les dels consumidors.
 • La cooperativa informarà als productors de les necessitats dels consumidors per orientar la producció.
 • Els ECOcoops mai són convertibles en euros i no s’accepta cap tipus d’interès en els préstecs de ECOcoops.

Ecologia

 • Ecologia i Permacultura.
 • Decreixement i sostenibilitat.

Organització Política

 • Democràcia: directa, deliberativa, participativa.
 • Autogestió i descentralització.
 • Transparència.
 • Subsidiarietat: del fet local a global.
 • Assemblearisme.

Vols més informació?

 

La Cooperativa Integral Catalana es una iniciativa en transición para la transformación social desde abajo, mediante la autogestión, la autoorganización y el trabajo en red.

Principios generales

Transformación Social

 • Interés por el bien común e importancia de estar bien con uno mismo.

 • Desprenderse del materialismo.

 • Cooperación y solidaridad en la transformación social.

 • Transición basada en el día a día para estar cada vez más cerca de convertir la utopía en realidad.

 • Relación directa entre la acción pràctica y su teorización.

 • Cooperativa inclusiva y enXARXAdora para toda la sociedad.

Sociedad

 • Equidad y justicia social.

 • Igualdad en la diversidad.

 • Autorrealización y soporte mutuo.

 • Compromiso y autoevaluación.

 • Compartir con toda la sociedad nuestras prácticas.

Economía

 • Atender las necesidades de las personas por encima de cualquier otro interés y cada una aportando según sus posibilidades.

 • La moneda es un sistema de medida de intercambio entre las personas a la comunidad, excluyendo la acumulación como objetivo.

 • Se promoverán otras formas no monetarias de intercambio: economía gratuita, intercambio directo, economía comunitaria.

 • Establecer relaciones económicas justas entre productores y consumidores: la cooperativa orientará a la hora de hacer el cálculo de precios justos sobre la base de sus costes, sus necesidades y las de los consumidores.

 • La cooperativa informará a los productores de sus necesidades de los consumidores para orientar la producción.

 • Los ECOcoops nunca son convertibles en euros y no se acepta ningún tipo de interés en los préstamos de ECOcoops.

Ecología

 • Ecología y Permacultura.

 • Decrecimiento y sostenibilidad.

Organización Política

 • Democracia: directa, deliberativa, participativa.

 • Autogestión y descentralización.

 • Transparencia.

 • Subsidiariedad: del hecho local al global.

 • Asemblearismo.

Quieres más información?

Leave a Comment