Xerrada Ashish Kothari

Dijous 10 de novembre, 19h

ASHISH KOTHARI

Cat (English below)

Ecoswaraj o Democràcia Ecològica Radical: 
Cap a un futur sostenible i equitatiu

Visió internacional sobre les iniciatives de base en la satisfacció de les necessitats bàsiques i l’assoliment de vies alternatives de govern, producció, distribució i consum, que han aparegut en moltes parts del món.

ashish-kothari-icta-2015-foto-joel-morist-copia-1024x668

 

La creixent evidència de la insostenibilitat ecològica i la naturalesa iniqua del model de desenvolupament econòmic actual està impulsant la recerca d’alternatives. Tot i que s’han suggerit diversos enfocaments d’economia “verda”, aquests sovint, són dependents de directives o tecnocràcia, sense qüestionar radicalment les estructures polítiques, econòmiques i socials que han creat el problema, en primer lloc, i sense proporcionar una alternativa al «creixement”com la ideologia econòmica dominant d’avui.

Existeixen marcs alternatius que poden assenyalar el camí cap a un futur veritablement sostenible i equitatiu?
Què cal fer per fer la transició cap a un futur així?

La presentació se centrarà en un d’aquests marcs alternatius, Democràcia Radical Ecològica o ECO-SWARAJ.
Aquest marc sorgeix de les iniciatives de base en la satisfacció de les necessitats bàsiques i l’assoliment de vies alternatives de govern, producció, distribució i consum, que han sorgit en moltes parts del món. Centrat a satisfer les necessitats i aspiracions de benestar a través de la democràcia directa o radical, les economies localitzades assentades en els paisatges ecològics i culturals i lliures de monopolis monetaris centralitzats, les nocions de benestar de les persones que es relacionen amb les necessitats reals de la gent. Valors qualitatius com la satisfacció i la seguretat social, el coneixement democràtic i la generació de tecnologia, i el sosteniment de la diversitat cultural i l’intercanvi. Es remarca que el lloc de tota aquesta activitat no sigui ni a l’Estat ni a les empreses, però si en les comunitats locals, auto-definides de diferents maneres, en entorns rurals i urbans.

Encara que se centra en gran mesura en exemples a l’Índia, la presentació també els relacionarà amb les visions del món i entorns diversos en altres parts del planeta, incloent «Buen Vivir» i Sumac Kawsay a Amèrica Llatina, el Moviment pel Decreixement, alternatives d’Economies Solidàries i Comunal a Europa i Amèrica del Nord, moviments basats en l’Ubuntu al sud d’Àfrica, entre d’altres. També es plantegen algunes qüestions clau per a una major exploració, incloent el paper de l’Estat i les empreses, i l’agència política per aconseguir la transformació.

Referències:

Kothari, A. Democràcia Radical Ecològica: Un camí per l’Índia i més enllà, Gran Iniciativa de Transició (en anglès),
http://greattransition.org/publication/radical-ecological-democracy-a-path-forward-for-india-and-beyond

Kothari, A., Demaria, F. i Acosta, A.: L’economia verda, el desenvolupament sostenible, i alternatives radicals de benestar, Desenvolupament, 57 (3-4), 2014; https://www.academia.edu/19806009/Green_Economy_Sustainable_Development_and_Radical_Well-being_Alternatives

Shrivastava, A. i Kothari, A. 2012. Batut la Terra: The Making of Global de l’Índia, Viking / Penguin Índia, Delhi, http://churningtheearth.in

Ashish Kothari

Erudit investigador en Ciències Socials Aplicades (Economia, Medi Ambient i Sociologia).
Actualment fent una estada d’intercanvi a l’ICTA (http://ictaweb.uab.cat/index.php), és estudiós, des de fa anys, dels Moviments d’Autogestió, Enxarxament Horitzontal i de Base a Catalunya, on fa seguiments de l’aplicació des del que bategen com Democràcia Radical Ecològica des de finals dels 2000’s i actualment a través de les EcoXarxes, Nuclis Locals i la Cooperativa Integral Catalana (entre d’altres) amb acompanyament de la Comissió d’Extensió de la CiC.

Membre fundador del grup ecologista índi Kalpavriksh (www.kalpavriksh.org), impartit a l’Institut Indi d’Administració Pública, i professor convidat en diverses universitats, entre elles com Mellon Fellow al Bowdoin College, EUA.

Ha Coordinant el procés de l’Estratègia Nacional de Biodiversitat i Pla d’Acció de l’Índia, a servit en equips de Greenpeace Internacional i Greenpeace Índia, a la Societat Índia d’Economies Socials (Indian Society of Ecological Economics), Comissió Mundial d’Àrees Protegides, UICN Comissió de Política Social, Econòmica i Ambiental (Comission on Social, Economic and Environmental Policy), i la Sociaetat d’Història Natural de Bombai (Bombay Natural History Society). Va ajudar a establir la direcció estratègica de la UICN sobre la Governança, l’Equitat, Comunitats i mitjans de vida (i TILCEPA) i el Consorci ICCA (www.iccaconsortium.org). membre fundador de la Universitat de Sostenibilitat Global (http://our-global-u.org/oguorg/en/?page_id=597).

Actiu en els moviments de diversos pobles, i membre dels comitès del govern indi sobre el Pla d’Acció Nacional de Vida Silvestre, Llei de Diversitat Biològica, Avaluació Ambiental de Projectes de River Valley, i l’aplicació de la Llei de Drets Forestals. Inicia el procés Vikalp Sangam (Confluència d’Alternatives, http://www.kalpavriksh.org/index.php/alternatives.html) i el lloc web (www.vikalpsangam.org) a la xarxa alternatives de desenvolupament a l’Índia, i el procés de diàleg global sobre Democràcia Ecològica Radical (http://radicalecologicaldemocracy.wordpress.com). Co-coordinador del projecte ACKNOWL-EJ en el coneixement transformador (http://www.worldsocialscience.org/activities/transformations/acknowl-ej/). És autor i co-autor amb més de 30 llibres editats, incloent Sharing Power (Distribuïnt el Poder) i Churning the Earth (Exprement la Terra) (http://churningtheearth.in) I dos llibres infantils, i més de 300 articles (http: //ashishkothari51.blogspot. in).

Contacte: chikikothari@gmail.com

 

 

 

 

 

 

English:   
Ecoswaraj or Radical Ecological Democracy: Towards a Sustainable and Equitable Future”


By Ashish Kothari


Date: Thursday, November 10th
Time: 7pm
Place: AUREA SOCIAL, Carrer Sardenya, 263, Barcelona


Growing evidence of the ecological unsustainability and iniquitous nature of the current economic development model is prompting a search for alternatives. While various approaches to ‘green’ the economy are being suggested, these are often managerial or technofix-dependent, without fundamentally challenging the political, economic, and social structures that have created the problem in the first place, and without providing an alternative to ‘growth’ as the dominant economic ideology of today. 

Are there alternative frameworks that can point the way to a truly sustainable and equitable future? What needs to be done to make the transition towards such a future? 

The presentation will focus on one such alternative framework, Radical Ecological Democracy, or eco-swaraj. This framework arises from grassroots initiatives at meeting basic needs, and achieving alternative modes of governance, production, distribution, and consumption, that have sprung up in many parts of the world. This framework focuses on meeting human needs and aspirations of well-being through direct or radical democracy, localized economies embedded in ecological and cultural landscapes and free of centralized monetary monopolies, notions of human well-being that relate to actual needs of people and to qualitative values like satisfaction and social security, democratic knowledge and technology generation, and sustaining cultural diversity and exchange. It stresses that the locus of all such activity be neither in the state nor in corporations, but in local communities, self-defined in various ways, in rural and urban settings. 

While significantly focusing on Indian examples, the presentation will also relate these to alternative worldviews and frameworks in other parts of the world, including buen vivir & sumac kawsay in Latin America, degrowth, solidarity economies and commons in Europe and North America, ubuntu-based movements in southern Africa, and others. It will raise some key questions for further exploration, including the role of the state and business, and the political agency for achieving the transformation. 

References
Kothari, A. Radical Ecological Democracy: A path for India and beyond, Great Transition Initiative, h
ttp://greattransition.org/publication/radical-ecological-democracy-a-path-forward-for-india-and-beyond 

Kothari, A., Demaria, F. and Acosta, A. Green economy, sustainable development, and radical well-being alternatives, Development, 57(3-4), 2014;https://www.academia.edu/19806009/Green_Economy_Sustainable_Development_and_Radical_Well-being_Alternatives 

Shrivastava, A. and Kothari, A. 2012. Churning the Earth: The Making of Global India, Viking/Penguin India, Delhi,http://churningtheearth.in 


Ashish Kothari 
Founder-member of Indian environmental group Kalpavriksh (
www.kalpavriksh.org), taught at Indian Institute of Public Administration, and guest faculty in several universities including as Mellon Fellow at Bowdoin College, USA. Coordinated India’s National Biodiversity Strategy and Action Plan process, served on boards of Greenpeace International and India, Indian Society of Ecological Economics, World Commission on Protected Areas, IUCN Commission on Social, Economic and Environmental Policy, and Bombay Natural History Society. Helped establish the IUCN Strategic Direction on Governance, Equity, Communities, and Livelihoods (TILCEPA) and the ICCA Consortium (www.iccaconsortium.org). Founding member of Global Sustainability University (http://our-global-u.org/oguorg/en/?page_id=597). 

Active in several peoples’ movements, and member of Indian government committees on National Wildlife Action Plan, Biological Diversity Act, Environmental Appraisal of River Valley Projects, and Implementation of Forest Rights Act. Initiated the Vikalp Sangam (Alternatives Confluence, http://www.kalpavriksh.org/index.php/alternatives.html) process and website (www.vikalpsangam.org) to network development alternatives in India, and global dialogue process on Radical Ecological Democracy (http://radicalecologicaldemocracy.wordpress.com). Co-coordinator of ACKNOWL-EJ project on transformative knowledge (http://www.worldsocialscience.org/activities/transformations/acknowl-ej/). Has (co)authored or (co)edited over 30 books, including Sharing Power, and Churning the Earth (http://churningtheearth.in) and two childrens’ books, and over 300 articles (http://ashishkothari51.blogspot.in). 

Contact: chikikothari@gmail.com 

Related posts

Leave a Comment